#J1 Điểm thú vị của hằng số nguyên và hằng số dấu chấm động

Bắt đầu từ JDK7, bạn có thể gắn vào một hoặc nhiều dấu gạch dưới vào hằng số nguyên hoặc hằng số dấu chấm động. Làm như vậy có thể giúp bạn dễ đọc hơn với các giá trị có nhiều con số. Khi một hằng được biên dịch, các dấu gạch dưới được loại bỏ.

Ví dụ : 123_45_6789

Sử dụng các dấu gạch dưới rất hữu ích khi mã hóa các số hiệu chi tiết , ID khách hàng và mã trạng thái. Những số hiệu này thường bao gồm các phân nhóm chữ số.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s